Czwartek,  30 Marca 2017, 89 dzień roku, godzina: 16:13
Szkolne Koła Caritas
   
Nowe czasy są wezwaniem do szukania, odkrywania i przekazania Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi. Szczególnym terenem tych poszukiwań, odkrywania potrzeb i niesienia dobra człowiekowi jest dzisiaj szkoła. Tam to dzieci z ich wrodzoną wrażliwością poszukują różnych dla nich form zaangażowania. Chęć kształtowania młodych charakterów jest dla nas poszukiwaniem form i zadań w próbie spełnienia ich oczekiwań. Bezpośrednie zaangażowanie, jak i radość w niesieniu pomocy bliskim, wydaje się być dobrą formą zaangażowania dzieci i młodzieży.

Dlatego przygotowana przez nas propozycja. Jest to Regulamin Szkolnych Kół Caritas, którego szeroka forma pozwala na dopracowanie go do szkolnych warunków. Ale również jego zasadnicze rysy ułatwią pokierowanie Kołem dla dobra dzieci jak i środowiska szkolno - parafialnego. O tym świadczy doświadczenie nasze, ale również i Kół na terenie każdej diecezji. 

                     ________________________________________

REGULAMIN
SZKOLNEGO KOŁA
CARITAS DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ

W celu zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików oraz podejmowanie przez nich dzieł miłosierdzia, Caritas Diecezji Włocławskiej na wniosek Dyrektora Szkoły ......................................................................... w .............................................. zwanej dalej „Szkołą”, powołuje Szkolne Koło Caritas, zwane dalej SKC.

Szkolne Koło Caritas kieruje się niniejszym regulaminem.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Podstawą prawną powołania SKC są:
a) § 21 i § 22 Statutu Caritas Diecezji Włocławskiej,
b) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
c) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. SKC jest katolicką organizacją dziecięcą i młodzieżową, powoływaną przez Dyrektora Caritas na wniosek Dyrektora Szkoły. Koło działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrektora Szkoły i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno - opiekuńczą oraz działalność wychowawczą prowadzoną przez Caritas.
3. SKC zrzesza uczniów Szkoły, w której zostało powołane, nie wykluczając dzieci i młodzieży, która równocześnie należy do innych organizacji, stowarzyszeń czy też ruchów, o ile ich cele i działalność nie są rażąco sprzeczne z działalnością Koła.
4. Terenem działania Szkolnego Koła Caritas jest teren Szkoły.
5. W podejmowanych działaniach SKC stosuje się do uregulowań zawartych w Statucie Szkoły.
6. SKC używa prawnie zastrzeżonej nazwy i znaku „Caritas”, dlatego jego działalność musi być ściśle związana i realizowana pod nadzorem Caritas.

§ 2
1. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad SKC sprawuje Opiekun Koła, którym jest Nauczyciel Szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Caritas.
2. Opiekę duchową nad Szkolnym Kołem Caritas sprawuje Asystent SKC wyznaczony przez Biskupa Diecezjalnego, którego obowiązkiem jest praca formacyjna na rzecz członków SKC, poprzez środki rozwijające życie wiary: Słowo Boże, nauka Kościoła, życie sakramentalne, kult Eucharystii, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, konferencje, dialog ewangeliczny i inne. Asystent Koła sprawuje pieczę nad zgodnością działalności Koła z nauczaniem Kościoła Katolickiego i przyjętym regulaminem SKC.CELE I ZADANIA KOŁA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 3
Najistotniejszym celem działalności SKC jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

§ 4
Zadania Szkolnego Koła Caritas wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę i obejmują w szczególności:
1) pogłębianie znajomości nauki Jezusa Chrystusa, przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie,
2) uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,
3) krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
4) stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,
5) rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.,
6) troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej oraz podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,
7) rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy,
8) stałą współpracę i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Włocławskiej i inne organizacje istniejące w parafii, na której terenie działa SKC,
9) pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci,
10) pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych,
11) współdziałanie, przy zachowaniu własnego katolickiego charakteru, z innymi organizacjami młodzieżowymi, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

§ 5
Zadania, o których mowa w § 4 Szkolne Koło Caritas realizuje w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez:
1) diecezjalne spotkania formacyjne członków i opiekunów SKC,
2) realizację programu SKC,
3) organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, prelekcji, dyskusji, kursów i szkoleń,
4) organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, poetycko - muzycznych, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów, przeglądów filmowych, spotkań z zaproszonymi gośćmi i innych,
5) organizowanie imprez rekreacyjno - sportowych, festynów, konkursów fantowych, aukcji wystaw, wydawanie gazetek i czasopism szkolnych, prowadzenie kroniki szkolnej,
6) włączanie się w akcje ogólnopolskie i diecezjalne Caritas, w tym w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i Jałmużnę Wielkopostną,
7) organizowanie własnych akcji charytatywnych i dobroczynnych, majacych na celu zdobycie środków materialnych i finansowych,
8) uczestnictwo w realizacji projektów Caritas Diecezji Włocławskiej,
9) realizacje własnych projektów,
10) prowadzenie biblioteczki literatury religijnej i materiałów instruktażowych Caritas, archiwum multimedialnego itp.,
11) oddziaływanie przez symbole organizacyjne,
12) promocję SKC,
13) organizacje i rozwój wolontariatu,
14) współpracę z Parafialnymi Zespołami Caritas,
15) współpracę z innymi podmiotami działającymi na terenie szkoły i poza nią.PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA
SYMPATYCY KOŁA


§ 6
Członkiem Szkolnego Koła Caritas może być każdy uczeń, który włączył się w pracę SKC jako kandydat i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

§ 7
Każdy członek Koła ma prawo:
1) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
2) uczestniczenia w życiu i działalności SKC oraz wpływania na jego kształt,
3) posiadania legitymacji członkowskiej SKC,
4) zgłaszać własne propozycje i inicjatywy,
5) być wspieranym ze strony opiekuna i członków SKC.

§ 8
Członkowie mają obowiązek:
1) życia i pracy w SKC zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego,
2) dążenia do urzeczywistnienia w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno być realizowane na trzech płaszczyznach: modlitwy, słowa i czynu,
3) dbania o dobre imię Ojczyzny, Kościoła, Szkoły i Koła,
4) wypełniania celów i zadań regulaminu, a także decyzji władz SKC,
5) troszczenia się o rozwój Szkolnego Koła Caritas,
6) uczestniczenia w zebraniach SKC,
7) posiadania indentyfikatora podczas prowadzenia akcji przez SKC.

§ 9
1. Kandydaci na członków Szkolnego koła Caritas mają te same obowiązki co członkowie oraz prawo uczestniczenia w działalności Koła.
2. Przyjęcia w poczet kandydatów dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się o członkostwo.

§ 10
1. Uznania za członka Koła dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się, za poręczeniem dwóch członków i za zgodą rodziców (dla kandydata poniżej 18-tego roku życia), po upłynięciu okresu kandydackim.
2. Czas trwania okresu kandydackiego ustala Zarząd Koła.
3. Członkiem Koła nie może zostać osoba, która publicznie wystąpiła przeciw wartościom, bedącym inspiracja działalności Kościoła bądź podlega karze kościelnej zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

§ 11
Uroczyste przyjęcie w poczet członków Koła i wręczenie legitymacji odbywa się w dniu Święta Patronalnego Caritas – Niedzielę Miłosierdzia lub w inny dzień ustalony z Dyrektorem Caritas Diecezji Włocławskiej.

§ 12
1. W działalność Koła mogą włączać się, w razie takiej potrzeby, uczniowie niezrzeszeni, o innym światopoglądzie lub z innej szkoły, na zasadzie sympatyka Koła.
2. Członkowie SKC mogą brać udział na zasadzie wolontariatu w pracach różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach.§ 13
Członkostwo w SKC ustaje poprzez:
1) ukończenie lub zmianę Szkoły,
2) dobrowolne wystąpienie z Koła,
3) skreślenie przez Zarząd Koła, oparte na opinii Sądu Koleżeńskiego,
4) świadome naruszenie regulaminu.

§ 14
1. SKC może skupiać w swoich szeregach członków seniorów i członków honorowych.
2. Członkiem seniorem jest każdy absolwent Szkoły, który był członkiem SKC i nadal pragnie kontynuować działalność w Kole, podejmując wszystkie obowiązki. Członek senior posiada wszystkie prawa członka oprócz prawa wyborczego.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która decyzją Zarządu Koła otrzymała taki tytuł za znaczące zasługi dla Koła.


WŁADZE SKC

§ 15
Władzami SKC są:
1) Zarząd,
2) Walne Zgromadzenie Członków Koła,
3) Sąd Koleżeński,
4) Komisja Rewizyjna.

§ 16
Pracami Koła kieruje Zarząd, w składzie:
1) przewodniczący, zastępca przewodniczacego, sekretarz i skarbnik, wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków Koła spośród członków SKC,
2) opiekę i nadzór nad pracą Zarządu sprawują Opiekun Koła i Asystent Koła.


§ 17
Do zadań Zarządu należy:
1) planowanie kierunków formacji i działalności SKC w danym roku szkolnym, z uwzględnieniem konkretnych potrzeb i realnych możliwości (plan pracy Koła należy przedłożyć do zatwierdzenia Dyrektorowi Caritas Diecezji Włocławskiej),
2) czuwanie nad działalnością SKC na terenie szkoły oraz podejmowanie decyzji i nawiązywanie współpracy w działaniach zewnętrznych,
3) inspirowanie członków SKC do podejmowania działań,
4) powoływanie sekcji tematycznych,
5) ustalanie terminów zebrań SKC,
6) ustalanie terminu Walnego Zgromadzenia Członków SKC,
7) przyjmowanie i w razie konieczności usuwanie członków, kandydatów i sympatyków SKC,
8) rozstrzyganie spraw spornych między członkami,
9) reprezentowanie SKC na zewnątrz,
10) stały kontakt z Caritas Diecezji Włocławskiej i Dyrektorem Szkoły w sprawach wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych w regulaminie (choćby w kwestii aneksu do planu pracy rocznej, przedstawionego na początku roku, w wypadku zmiany lub rozbudowy planu, czy przeprowadzania dodatkowych działań przez Koło),
11) proponowanie Caritas Diecezji Włocławskiej zmian regulaminu SKC,
12) decydowanie o wydatkach SKC,
13) przedstawianie Caritas Diecezji Włocławskiej sprawozdania merytorycznego i finansowego z rocznej działalności SKC przed zakończeniem roku szkolnego.

§ 18
1. W celu lepszego wypełniania zadań SKC mogą być powołane sekcje tematyczne dla ułatwienia organizacji pracy Koła i realizacji specjalnych celów. Może to być podział ze względu na wiek, zainteresowania, zdolności lub zaistniałe potrzeby (np. sekcja formacyjna, kulturalna, artystyczna, muzyczna, plastyczna, gospodarcza, hospicyjna, opiekuńcza, wychowawcza, świetlicowa, klasowa itp.).
2. Sekcje tematyczne powołuje Zarząd Koła.

§ 19
1. Walne Zgromadzenie Członków Szkolnego Koła Caritas odbywa się przynajmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego.
2. Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:
a) wybór członków Zarządu SKC,
b) wybór członków Sądu Koleżeńskiego,
c) ustalenie priorytetów zadań SKC na czas do następnego Walnego Zgromadzenia,
d) rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego.
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo udziału Asystent Koła oraz Opiekun Koła z prawem głosu.
4. Decyzje Walnego Zgromadzenia Członków Koła podejmowane są zwykłą większością głosów członków SKC.
5. Decyzje Walnego Zgromadzenia Członków Koła są ważne po ich zatwierdzeniu przez Asystenta Koła, Opiekuna Koła i Dyrektora Szkoły.

§ 20
1. Walne Zgromadzenie powołuje Sąd Koleżeński składający się z 3 członków Szkolnego Koła Caritas.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozpatrywanie wszelkich spraw konfliktowych w pracy SKC,
b) rozpatrywanie naruszeń regulaminu SKC,
c) wydawanie, na wniosek Zarządu, opinii w sprawie skreślenia z listy członków SKC.
3. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na posiedzeniu, z którego sporządza protokół opisujący podjęte decyzje.
4. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Szkolnego Koła Caritas.

§ 21
1. Komisję Rewizyjną stanowią:
1) Dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej lub pisemnie upoważniony jego przedstawiciel,
2) Dyrektor Szkoły,
3) Opiekun Szkolonego Koła Caritas,
4) 3 członków SKC wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Koła.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo dokonywania kontroli całokształtu działalności Koła, w tym
finansów.


MAJĄTEK KOŁA

§ 22
Majątek SKC stanowią:
1) składki członkowskie i inne zobowiązania członków na rzecz Koła, o ile ich zbieranie zostało ustalone przez SKC,
2) środki finansowe uzyskane poprzez darowizny, dochód z imprez kulturalno-rozrywkowych, innych źródeł przeznaczonych na potrzeby SKC.

§ 23
Do obowiązków skarbnika należy:
1) prowadzenie zestawienia wpływów i wydatków,
2) zbieranie funduszy i przekazywanie ich Opiekunowi SKC,
3) czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych zgodnie z decyzjami Zarządu, za co osobiście odpowiada,
4) składanie kwartalnego sprawozdania Zarządowi Koła.

§ 24
Wszystkie fundusze zgromadzone przez SKC na cele charytatywne stanowią majątek Caritas Diecezji Włocławskiej jako ofiary zgromadzone pod zastrzeżonym prawnie znakiem Caritas i za zgodą Dyrektora Caritas.

§ 25
1. Dyrektor Caritas może wyrazić zgodę na gromadzenie przez Koło większej ilości funduszy (np. na operację lub inną pomoc dla uczniów Szkoły). Pieniądze te będą przechowywane na specjalnie otwartym subkoncie oraz wydatkowane w porozumieniu z Caritas na ściśle określony cel.
2. W razie niespożytkowania wszystkich funduszy na określony cel, Dyrektor Caritas, jako dysponujący majątkiem Caritas, przeznaczy je, w porozumieniu z Zarządem Koła oraz Dyrektorem Szkoły, na inne cele charytatywne.

§ 26
Caritas Diecezji Włocławskiej nie odpowiada za zobowiązania Koła, a w szczególności za zobowiązania finansowe, które nie były uzgodnione i pisemnie zaakceptowane przez Dyrektora Caritas.


NAZWA, PATRON, ŚWIĘTO I SYMBOLE

§ 27
Świętem patronalnym Caritas Diecezji Włocławskiej jest liturgiczny dzień ku czci Miłosierdzia Bożego – I niedziela po Wielkanocy.

§ 28
1. SKC może wybrać swoją nazwę (dodaną do nazwy oficjalnej „Szkolne Koło Caritas”) oraz patrona (spośród świętych i błogosławionych, najlepiej tych, którzy szczególnie zasłużyli się na polu miłosierdzia).
2. SKC może obchodzić swoje święto w dniu liturgicznego wspomnienia Patrona Koła.
3. SKC może ustalić pieśń, która będzie hymnem Koła i modlitwę, która będzie wspólną modlitwą Koła.

§ 29
SKC może używać zastrzeżonego znaku Caritas. Logo Caritas składa się z symbolu przedstawiajacego równoramienny krzyż, uzupełniony potrójnymi falistymi promieniami, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz znajdującego się w centralnej części pola krzyża stylizowanego za symbol serca napisu „Caritas". Pod symbolem krzyża znajduje się, umieszczony centralnie napis „Caritas”. Całość obramowana jest czerwonym konturem z zaokrąglonymi narożnikami. Wszystkie elementy logo są jednokolorowe.

§ 30
Koło powinno używać własnej pieczęci, z nazwą Szkoły, adresem i telefonem kontaktowym do sporządzania wszystkich potrzebnych dokumentów i pism.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 31
Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w SKC. W przypadku świadomego naruszania regulaminu Zarząd może udzielić upomnienia, nagany, zawieszenia w czynnościach członka lub wnioskować o usunięcie z Koła.

§ 32
Zmiana regulaminu SKC wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej obustronnie przez Caritas Diecezji Włocławskiej i Dyrektora Szkoły.

§ 33
1. Decyzję o rozwiązaniu SKC podejmuje Dyrektor Caritas na wniosek Zarządu Koła lub Dyrektora Szkoły.
2. Caritas może również rozwiązać Koło, gdy jego działalność obraca się na poważną szkodę Caritas lub Kościoła w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

§ 34
Likwidację majątku SKC przeprowadza Komisja Rewizyjna lub osoba wyznaczona przez Caritas. Fundusze na cele charytatywne przekazane zostają do Caritas Diecezji Włocławskiej, a majątek SKC spożytkowany zgodnie z decyzją Zarządu i wolą członków - zawsze na cele charytatywne.

Regulamin nadany w dniu 01.04.2014r.

.............................................                                                      Ks. Marek Sobociński
Dyrektor Szkoły Dyrektor Caritas===============================

Miejsce Szkolnych Kół Caritas
w
pracy wychowawczej szkoły
.

Każdy człowiek rodzi się z dużymi możliwościami rozwoju. To czy zostaną one w pełni wykorzystane w dużej mierze zależy od ludzi, których dziecko, a później młody człowiek spotyka na swojej drodze. Do osób, które mają wpływ na rozwój psychiczny, duchowy i intelektualny dziecka oprócz rodziców należą m. in. nauczyciele.
Działanie wychowawcze w domu jak i w szkole ma pomóc młodemu człowiekowi w podjęciu pracy nad sobą, nad kształtowaniem swojej osobowości, ma pomóc w wypracowaniu czynnej postawy. Postawy, która będzie wyrażała się twórczym, odpowiedzialnym działaniem na rzecz przede wszystkim drugiego człowieka i otaczającego świata. Szkoła jest miejscem szczególnym. Tutaj dziecko, a później młody człowiek spędza wiele lat życia w tym samym zespole klasowym, ze względnie stałą grupą nauczycieli, w tym samym budynku i poprzez różne codzienne doświadczenia podejmuje wiele wyborów, konfrontuje swoje marzenia z rzeczywistością. Będąc członkiem społeczności szkolnej kroczy własną drogą rozwijając swoje zainteresowania, odkrywa mocne i słabe strony swojej osobowości a także poznaje wartości życia, z których najważniejsza jest miłość. Ona jest motorem autentycznego, niewymuszonego działania i tylko poprzez nią i w niej można stać się prawdziwym człowiekiem.
Dlatego tak ważne są lata spędzone w szkole i tak wielka jest rola nauczycieli. Treści wychowawcze powinny być realizowane przez wszystkich nauczycieli, na każdym przedmiocie a także przez stałe, wypracowane formy zajęć pozalekcyjnych różnych organizacji i kół zainteresowań. Każda szkoła jest osadzona w konkretnym środowisku, ma opracowany swój program wychowawczy, ma specyfikę swojej obrzędowości, tradycji, kultury bycia, obyczjowości regionalnej. Działalność szkoły powinna zmierzać w kierunku wzmacniania u uczniów pożądanych społecznie postaw oraz pomagania w budowaniu właściwej hierarchii wartości, nauczania umiejętnego realizowania własnych potrzeb z poszanowaniem drugiego człowieka. W pracy wychowawczej szkoły ważną rolę mogą spełnić nowo powstające Szkolne Koła Caritas ściśle współpracujące z organizacją Caritas. Ich fundament działania opiera się na autentycznym zaangażowaniu młodzieży na rzecz potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzialności i pracy zespołowej. Głównym celem pracy Koła jest uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka, na jego potrzeby, na krzywdę i cierpienie innych.
Zadania Koła wynikają z przykazania miłości najważniejszej wartości w życiu człowieka bez względu na rasę, wyznanie, czy narodowość. Przedmiotem tej miłości są najsłabsi, którzy sami sobie pomóc nie mogą i nie potrafią. Bezinteresowna pomoc wypływająca z serca - ma wielką moc - daje radość wszystkim, którzy znajdą się w jej zasięgu: dzieciom, wychowawcom, i tym najmniejszym, najsłabszym czekających na otwartą, pomocną dłoń. Działalność Kola określa regulamin i plan pracy na dany rok szkolny. Regulamin zawiera główne cele, zadania, określa prawa i obowiązki członków oraz strukturę i organizację samego Koła. W planie rocznym zawarte są konkretne zadania do realizacji, które nie są przez nikogo narzucane lecz stanowią propozycje samej młodzieży i opiekuna wytypowanego przez dyrektora szkoły.
Obszarem działania Szkolnego Kola Caritas staje się: - szkoła, a w niej np. chory kolega, koleżanka, która nie jest akceptowana w swoim zespole klasowym lub dzieci z najmłodszych klas.

- środowisko lokalne, a w nim samotny chory człowiek, czekający na spotkanie, rozmowę, na uśmiech, na konkretną pracę np. zrobienie zakupów, posprzątanie mieszkania, ogródka.
- parafia, a w niej ścisła współpraca z Zespołami Charytatywnymi w podejmowaniu dzieł Miłosierdzia, czynny udział w życiu Kościoła. Opracowany roczny plan pracy jest oczywiście planem otwartym, bo samo życie przynosi rożne niespodziewane sytuacje, którym natychmiast trzeba zaradzić np. choroba, nieszczęśliwy wypadek.
Praca Koła opierać się będzie przede wszystkim na pracach zespołowych, a jej formy zależą od tego Komu członkowie będą w danym czasie pomagać i Kim będą się zajmować np: - ludzie starsi, samotni, chorzy - odwiedziny i wspólne rozmowy;
- prace użyteczne np. sprzątanie mieszkania, ogródka, zakupy;
- obdarowywanie własnoręcznie wykonanymi upominkami np. stroiki świąteczne;
- wyhodowanie rośliny doniczkowej dla wybranej osoby;
- przygotowanie przedstawienia w szkole dla ludzi starszych ze środowiska lokalnego.
- najmłodsze dzieci ze szkoły - teatrzyk kukiełkowy;
- gry i zabawy sportowe na boisku szkolnym;
- spacer nad jezioro, do lasu.
- zorganizowanie loterii fantowej z przeznaczeniem dochodu na paczki świąteczne lub wyjazd np. na basen, do kina ;
- turniej sportowy;
- ognisko z zabawami i konkursami
- wielkopostne skarbonki z przeznaczeniem oszczędności dla dziecka z rodziny w trudnej sytuacji np. zakup leków, zabawek, książek
- pomoc w organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin wielodzietnych
- społeczność szkolna - montaż słowno - muzyczny "Podaj dłoń", opowiadający o potrzebie udzielania pomocy bliźniemu;
- redagowanie gazetki informującej o pracy Caritas
- wykonanie albumu o znanych osobach, które potrafiły pomagać innym i kochać ich;
- prowadzenie dzieł Miłosierdzia wraz z Zespołem Charytatywnym na miarę swoich możliwości.
Dokumentacją pracy Kola może być kronika, notatnik spotkań lub gazetka szkolna. Jednak najlepszym i najbardziej prawdziwym obrazem pracy będą uśmiechnięte oczy dziecka lub radość i wzruszenie na twarzy starszego człowieka. I to jest najważniejsze i najistotniejsze w tej działalności.
Aby Szkolne Koło Caritas zrealizowało swoje zamierzenia i spełniło pokładane w nim nadzieje potrzebna jest odpowiednia atmosfera w samym Kole, oparta na wzajemnej życzliwości, zaufaniu i przyjaźni. Tylko w ten sposób można wyzwolić aktywność młodych ludzi, rozbudzić ich młodzieńczy zapał i chęć czynienia dobra. Czas spędzony wspólnie jest czasem budowania wzajemnych więzi, uczenia się współdziałania na rzecz określonego dobra. Ważne jest to aby, każdy człowiek czuł się potrzebny, aby znał swoje miejsce, zadania i aby czuł, że jest kochany przez innych, że otoczony jest troską i opieką przez opiekuna Koła, który powinien być człowiekiem akceptowanym i lubianym przez młodzież. Człowiekiem wyrozumiałym i otwartym w stosunku do samej młodzieży i jej realnych możliwości. Musi być to osoba aktywna, pomysłowa a przede wszystkim umiejąca właściwie rozeznać konkretne sytuacje wymagające świadczenia pomocy.
Ważnym elementem działalności Koła jest współpraca z innymi organizacjami działającymi w szkole, w parafii i w środowisku lokalnym. Szkolne Koła Caritas poprzez różne formy działania mogą łączyć społeczność szkolną ze społecznością lokalna, łączyć nauczycieli, młodzież, dzieci i ich rodziców, łączyć wszystkich ludzi o otwartych sercach gotowych pospieszyć z pomocą potrzebującym. Tworzy się wtedy wspólne działanie ku dobru, a to jest istotne w pracy wychowawczej w pracy i w szkole. Tworzy się łańcuch ludzkich serc w którym każde ogniwo jest potrzebne i ważne. Nikt nie pyta dlaczego, nikt nie żałuje czasu, bo po prostu tak trzeba, bo jak mówiła Matka Teresa "zostaliśmy stworzeni po to ,aby kochać i być obdarzani miłością". A im chętniej się nią dzielimy tym większą przynosi radość.<
Dlatego szkolne koła Caritas na pewno zawsze będą przyczyniać się do wzbogacenia i wzmocnienia roli wychowawczej szkoły, a przede wszystkim będą wspierać rodziców w ich codziennym i odpowiedzialnym trudzie wychowawczym. Jednocześnie działalność Szkolnych Kół Caritas jest żywym, autentycznym przykładem wiary chrześcijańskiej. Działalność ta może przyczynić się do coraz większego zrozumienia i pogłębienia nauki Jezusa Chrystusa a także szerzenia Miłosierdzia Bożego w codziennym życiu szkoły, miejscu zamieszkania, kościele parafialnym z którym Szkolne Koła Caritas ściśle powinny współpracować.

Jestem nauczycielką gimnazjum i jednocześnie opiekunem Szkolnego Kola Caritas, które od niedawna funkcjonuje w naszej szkole i którego działalność jest nie tylko widoczna w naszym środowisku ale coraz bardziej potrzebna. Dlatego też postanowiłam o roli Szkolnych Kół Caritas w życiu szkoły i jej pracy wychowawczej. Aby zachęcić innych nauczycieli do podejmowania takiej działalności. Pragnę przedstawić także nasz roczny plan pracy, której głównym drogowskazem są słowa Papieża Jana Pawła II : "Jeśli coś na tym świecie warto czynić, to tylko jedno-miłować". 

Magdalena Tylman, Ostrowite Słupeckie 

ˆ 2009-2013 Caritas Diecezji Włocławskiej