Parafialne Zespoły Caritas

Czym jest Parafialny Zespół Caritas?

Parafialny Zespół Caritas (PZC) to grupa osób, które pod przewodnictwem Księdza Proboszcza prowadzi w sposób planowy i systematyczny dzieła miłosierdzia w parafii. Należą do niej członkowie czynni i wspierające, a z niektórych diecezji również sympatycy. Członkowie zespołu swoją rolę pełnią nieodpłatnie, z pobudek chrześcijańskiej miłości do bliźniego. Obszarem działania PZC jest teren parafii, przy której został powołany.                                                                                           Podstawą prawną działalności PZC są dokumenty kościoła (m. in. Kodeks Prawa Kanonicznego, Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o pracy charytatywnej w parafiach, Katechizm Kościoła Katolickiego) oraz dokumenty władzy świeckiej (Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej oraz Konkordat art. 21 i art. 22).

Zarząd Zespołu stanowią:

 • Przewodniczący, którym jest proboszcz lub wskazany przez niego kapłan,
 • Zastępca, którym z reguły powinna być osoba zakonna lub świecka,
 • Sekretarz, prowadzący dokumentację organizacyjną i korespondencję, skarbnik, zajmujący się finansami oraz ich dokumentacją.

Członkowie Koła:

Członkami Zespołu są parafianie, którzy zostali przyjęci do niego przez proboszcza.
Istnieją dwa rodzaje członkostwa: członek czynny, członek wspierający.
Członkowie czynni realizują działalność charytatywną społecznie poprzez bezpośrednie kontakty z osobami potrzebującymi pomocy. W swej działalności zobowiązani są do dyskrecji.
Członkowie wspierający świadczą pomoc finansową w formie zadeklarowanych przez siebie składek (miesięcznych lub kwartalnych).

Zespół obejmuje swoim działaniem:

 • osoby starsze, chore, niepełnosprawne,
 • rodziny wielodzietne żyjące w ubóstwie,
 • osoby ubogie,
 • matki samotnie wychowujące dzieci,
 • ludzi uzależnionych (alkoholików, narkomanów),
 • osoby samotne potrzebujące opieki.

Zespół ewidencjonuje osoby potrzebujące pomocy na podstawie:

 • rozeznania prowadzonego przez członków Zespołu, także we współpracy z organizacjami opieki społecznej,
 • zgłoszeń dokonanych przez inne osoby (krewnych, sąsiadów, przypadkowych obserwatorów),
 • informacji przekazywanych przez kapłanów z wizyt duszpasterskich (kolęda, odwiedziny chorych),
 • osobistych zgłoszeń tych osób.

Cele Parafialnych Zespołów Caritas:

 • mobilizacja charytatywna wspólnoty Ludu Bożego parafii do praktykowania miłosierdzia poprzez modlitwę, słowo oraz czyn,
 • rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii,
 • organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym (chorym, niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku, rodzinom, dzieciom i młodzieży, osobom ubogim i tym, które mają trudności),
 • sprawowanie opieki nad charytatywnymi placówkami kościelnymi działającymi na terenie parafii, bądź też tworzenie takich placówek,
 • możliwość podjęcia współpracy z osobami działającymi w ramach państwowej opieki społecznej lub z organizacjami społecznymi o charakterze charytatywno-opiekuńczym.

Działalność charytatywną PZC organizuje  przez:

Wsparcie duchowe

 1. odwiedziny
 2. nawiązanie rozmowy
 3. wspólną modlitwę
 4. ewangelizację
 5. pomoc w dotarciu do kościoła itp.

Pomoc materialną

 1. wsparcia finansowego, przyznawanego w gotówce
 2. przekazywanie darów rzeczowych

Pomoc opiekuńczo-usługową

 1. odwiedzanie osób będących w potrzebie
 2. wykonywaniu różnych czynności domowych

Akcje charytatywne

 1. umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin udziału w wypoczynku letnim (np. koloniach)
 2. umożliwienie starszym, chorym i niepełnosprawnym udziału w rekolekcjach
 3. przekazanie paczek świątecznych
 4. organizowaniem „Wigilii dla samotnych”
 5. spotkań w „Tygodniu Miłosierdzia” i „Dniu Chorych” itp.

Jak założyć Parafialny Zespół Caritas:

Zespół jest powoływany przez proboszcza parafii, który zgłasza jego istnienie w Caritas Diecezji Włocławskiej. Zespół korzysta z osobowości prawnej parafii. Proboszcz ponosi odpowiedzialność merytoryczną i finansową za działalność Zespołu. Nowy Zespół swoją działalność rozpoczyna po zgłoszeniu przez proboszcza parafii i zarejestrowaniu go w Caritas Diecezji Włocławskiej.

 

Wniosek o utworzenie Parafialnego Zespołu Caritas oraz statut Parafialnych Zespołów Caritas w diecezji włocławskiej znajdują się poniżej do pobrania:

Wniosek o powołanie PZC

Statut Parafialnego Zespołu Caritas Diecezji Włocławskiej