Szkolne Koła Caritas

Nowe czasy są wezwaniem do szukania, odkrywania i przekazania Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi. Szczególnym terenem tych poszukiwań, odkrywania potrzeb i niesienia dobra człowiekowi jest dzisiaj szkoła. Tam to dzieci z ich wrodzoną wrażliwością poszukują różnych dla nich form zaangażowania. Chęć kształtowania młodych charakterów jest dla nas poszukiwaniem form i zadań w próbie spełnienia ich oczekiwań. Bezpośrednie zaangażowanie, jak i radość w niesieniu pomocy bliskim, wydaje się być dobrą formą zaangażowania dzieci i młodzieży.

Dlatego przygotowana przez nas propozycja. Jest to Regulamin Szkolnych Kół Caritas, którego szeroka forma pozwala na dopracowanie go do szkolnych warunków. Ale również jego zasadnicze rysy ułatwią pokierowanie Kołem dla dobra dzieci jak i środowiska szkolno – parafialnego. O tym świadczy doświadczenie nasze, ale również i Kół na terenie każdej diecezji.

 

Miejsce Szkolnych Kół Caritas
w
pracy wychowawczej szkoły
.

Każdy człowiek rodzi się z dużymi możliwościami rozwoju. To czy zostaną one w pełni wykorzystane w dużej mierze zależy od ludzi, których dziecko, a później młody człowiek spotyka na swojej drodze. Do osób, które mają wpływ na rozwój psychiczny, duchowy i intelektualny dziecka oprócz rodziców należą m. in. nauczyciele.
Działanie wychowawcze w domu jak i w szkole ma pomóc młodemu człowiekowi w podjęciu pracy nad sobą, nad kształtowaniem swojej osobowości, ma pomóc w wypracowaniu czynnej postawy. Postawy, która będzie wyrażała się twórczym, odpowiedzialnym działaniem na rzecz przede wszystkim drugiego człowieka i otaczającego świata. Szkoła jest miejscem szczególnym. Tutaj dziecko, a później młody człowiek spędza wiele lat życia w tym samym zespole klasowym, ze względnie stałą grupą nauczycieli, w tym samym budynku i poprzez różne codzienne doświadczenia podejmuje wiele wyborów, konfrontuje swoje marzenia z rzeczywistością. Będąc członkiem społeczności szkolnej kroczy własną drogą rozwijając swoje zainteresowania, odkrywa mocne i słabe strony swojej osobowości a także poznaje wartości życia, z których najważniejsza jest miłość. Ona jest motorem autentycznego, niewymuszonego działania i tylko poprzez nią i w niej można stać się prawdziwym człowiekiem.
Dlatego tak ważne są lata spędzone w szkole i tak wielka jest rola nauczycieli. Treści wychowawcze powinny być realizowane przez wszystkich nauczycieli, na każdym przedmiocie a także przez stałe, wypracowane formy zajęć pozalekcyjnych różnych organizacji i kół zainteresowań. Każda szkoła jest osadzona w konkretnym środowisku, ma opracowany swój program wychowawczy, ma specyfikę swojej obrzędowości, tradycji, kultury bycia, obyczjowości regionalnej. Działalność szkoły powinna zmierzać w kierunku wzmacniania u uczniów pożądanych społecznie postaw oraz pomagania w budowaniu właściwej hierarchii wartości, nauczania umiejętnego realizowania własnych potrzeb z poszanowaniem drugiego człowieka. W pracy wychowawczej szkoły ważną rolę mogą spełnić nowo powstające Szkolne Koła Caritas ściśle współpracujące z organizacją Caritas. Ich fundament działania opiera się na autentycznym zaangażowaniu młodzieży na rzecz potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzialności i pracy zespołowej. Głównym celem pracy Koła jest uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka, na jego potrzeby, na krzywdę i cierpienie innych.
Zadania Koła wynikają z przykazania miłości najważniejszej wartości w życiu człowieka bez względu na rasę, wyznanie, czy narodowość. Przedmiotem tej miłości są najsłabsi, którzy sami sobie pomóc nie mogą i nie potrafią. Bezinteresowna pomoc wypływająca z serca – ma wielką moc – daje radość wszystkim, którzy znajdą się w jej zasięgu: dzieciom, wychowawcom, i tym najmniejszym, najsłabszym czekających na otwartą, pomocną dłoń. Działalność Kola określa regulamin i plan pracy na dany rok szkolny. Regulamin zawiera główne cele, zadania, określa prawa i obowiązki członków oraz strukturę i organizację samego Koła. W planie rocznym zawarte są konkretne zadania do realizacji, które nie są przez nikogo narzucane lecz stanowią propozycje samej młodzieży i opiekuna wytypowanego przez dyrektora szkoły.
Obszarem działania Szkolnego Kola Caritas staje się: – szkoła, a w niej np. chory kolega, koleżanka, która nie jest akceptowana w swoim zespole klasowym lub dzieci z najmłodszych klas.

– środowisko lokalne, a w nim samotny chory człowiek, czekający na spotkanie, rozmowę, na uśmiech, na konkretną pracę np. zrobienie zakupów, posprzątanie mieszkania, ogródka.
– parafia, a w niej ścisła współpraca z Zespołami Charytatywnymi w podejmowaniu dzieł Miłosierdzia, czynny udział w życiu Kościoła. Opracowany roczny plan pracy jest oczywiście planem otwartym, bo samo życie przynosi rożne niespodziewane sytuacje, którym natychmiast trzeba zaradzić np. choroba, nieszczęśliwy wypadek.
Praca Koła opierać się będzie przede wszystkim na pracach zespołowych, a jej formy zależą od tego Komu członkowie będą w danym czasie pomagać i Kim będą się zajmować np: – ludzie starsi, samotni, chorzy – odwiedziny i wspólne rozmowy;
– prace użyteczne np. sprzątanie mieszkania, ogródka, zakupy;
– obdarowywanie własnoręcznie wykonanymi upominkami np. stroiki świąteczne;
– wyhodowanie rośliny doniczkowej dla wybranej osoby;
– przygotowanie przedstawienia w szkole dla ludzi starszych ze środowiska lokalnego.
– najmłodsze dzieci ze szkoły – teatrzyk kukiełkowy;
– gry i zabawy sportowe na boisku szkolnym;
– spacer nad jezioro, do lasu.
– zorganizowanie loterii fantowej z przeznaczeniem dochodu na paczki świąteczne lub wyjazd np. na basen, do kina ;
– turniej sportowy;
– ognisko z zabawami i konkursami
– wielkopostne skarbonki z przeznaczeniem oszczędności dla dziecka z rodziny w trudnej sytuacji np. zakup leków, zabawek, książek
– pomoc w organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin wielodzietnych
– społeczność szkolna – montaż słowno – muzyczny „Podaj dłoń”, opowiadający o potrzebie udzielania pomocy bliźniemu;
– redagowanie gazetki informującej o pracy Caritas
– wykonanie albumu o znanych osobach, które potrafiły pomagać innym i kochać ich;
– prowadzenie dzieł Miłosierdzia wraz z Zespołem Charytatywnym na miarę swoich możliwości.
Dokumentacją pracy Kola może być kronika, notatnik spotkań lub gazetka szkolna. Jednak najlepszym i najbardziej prawdziwym obrazem pracy będą uśmiechnięte oczy dziecka lub radość i wzruszenie na twarzy starszego człowieka. I to jest najważniejsze i najistotniejsze w tej działalności.
Aby Szkolne Koło Caritas zrealizowało swoje zamierzenia i spełniło pokładane w nim nadzieje potrzebna jest odpowiednia atmosfera w samym Kole, oparta na wzajemnej życzliwości, zaufaniu i przyjaźni. Tylko w ten sposób można wyzwolić aktywność młodych ludzi, rozbudzić ich młodzieńczy zapał i chęć czynienia dobra. Czas spędzony wspólnie jest czasem budowania wzajemnych więzi, uczenia się współdziałania na rzecz określonego dobra. Ważne jest to aby, każdy człowiek czuł się potrzebny, aby znał swoje miejsce, zadania i aby czuł, że jest kochany przez innych, że otoczony jest troską i opieką przez opiekuna Koła, który powinien być człowiekiem akceptowanym i lubianym przez młodzież. Człowiekiem wyrozumiałym i otwartym w stosunku do samej młodzieży i jej realnych możliwości. Musi być to osoba aktywna, pomysłowa a przede wszystkim umiejąca właściwie rozeznać konkretne sytuacje wymagające świadczenia pomocy.
Ważnym elementem działalności Koła jest współpraca z innymi organizacjami działającymi w szkole, w parafii i w środowisku lokalnym. Szkolne Koła Caritas poprzez różne formy działania mogą łączyć społeczność szkolną ze społecznością lokalna, łączyć nauczycieli, młodzież, dzieci i ich rodziców, łączyć wszystkich ludzi o otwartych sercach gotowych pospieszyć z pomocą potrzebującym. Tworzy się wtedy wspólne działanie ku dobru, a to jest istotne w pracy wychowawczej w pracy i w szkole. Tworzy się łańcuch ludzkich serc w którym każde ogniwo jest potrzebne i ważne. Nikt nie pyta dlaczego, nikt nie żałuje czasu, bo po prostu tak trzeba, bo jak mówiła Matka Teresa „zostaliśmy stworzeni po to ,aby kochać i być obdarzani miłością”. A im chętniej się nią dzielimy tym większą przynosi radość.<
Dlatego szkolne koła Caritas na pewno zawsze będą przyczyniać się do wzbogacenia i wzmocnienia roli wychowawczej szkoły, a przede wszystkim będą wspierać rodziców w ich codziennym i odpowiedzialnym trudzie wychowawczym. Jednocześnie działalność Szkolnych Kół Caritas jest żywym, autentycznym przykładem wiary chrześcijańskiej. Działalność ta może przyczynić się do coraz większego zrozumienia i pogłębienia nauki Jezusa Chrystusa a także szerzenia Miłosierdzia Bożego w codziennym życiu szkoły, miejscu zamieszkania, kościele parafialnym z którym Szkolne Koła Caritas ściśle powinny współpracować.

Jestem nauczycielką gimnazjum i jednocześnie opiekunem Szkolnego Kola Caritas, które od niedawna funkcjonuje w naszej szkole i którego działalność jest nie tylko widoczna w naszym środowisku ale coraz bardziej potrzebna. Dlatego też postanowiłam o roli Szkolnych Kół Caritas w życiu szkoły i jej pracy wychowawczej. Aby zachęcić innych nauczycieli do podejmowania takiej działalności. Pragnę przedstawić także nasz roczny plan pracy, której głównym drogowskazem są słowa Papieża Jana Pawła II : „Jeśli coś na tym świecie warto czynić, to tylko jedno-miłować”.

Magdalena Tylman, Ostrowite Słupeckie

Do pobrania:

Regulamin Szkolnego Koła Caritas Włocławek