Szkolne Koła Caritas

Czym jest Szkolne Koło Caritas?

Szkolne Koło Caritas (SKC) to organizacja dziecięca i młodzieżowa działająca na terenie konkretnej Szkoły, pod nadzorem Dyrekcji Szkoły, pod egidą Opiekuna oraz w asyście Księdza Katechety, włączająca się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez CARITAS. Prawną podstawą powstawania Szkolnych Kół Caritas w placówkach oświatowych jest art. 56 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku. Działalność Szkolnego Koła Caritas musi być zgodna ze statutem szkoły. Szkolne Koło kieruje się tą samą motywacją co Caritas diecezjalna oraz Parafialne Zespoły Caritas i współpracuje z nimi w realizacji swoich celów.

Opiekun Koła

Każde Szkolne Koło Caritas musi mieć swojego opiekuna, którym jest zazwyczaj nauczyciel zatrudniony w szkole. Odgrywa on istotną funkcję na etapie powstawania Koła – jako jego inicjator lub przedstawiciel inicjatywy uczniowskiej w kontaktach z Dyrekcją szkoły i Caritas diecezji. Później jego rola polega na prowadzeniu i wspieraniu członków w tworzeniu koncepcji działania Koła oraz jej realizacji. Opiekun jest członkiem Szkolnego Koła oraz członkiem Zarządu Koła z głosem decydującym w sprawach Koła.

Asystent kościelny

Sprawuje Opiekę duchową nad Kołem. Czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła katolickiego i Regulaminem Koła. Nadzoruje działalność Koła w imieniu Caritas. Jest nim najczęściej pracujący w szkole Ksiądz – katecheta bądź wyznaczony przez Proboszcza – wikary.

Czym zajmuje się Szkolne Koło Caritas?

Członkowie Szkolnego Koła Caritas na miarę swoich możliwości:

 • identyfikują w swym otoczeniu – szkolnym, sąsiedzkim i in. – osoby potrzebujące i świadczą im szeroko rozumianą pomoc (pomoc w nauce, pomoc w czynnościach życia codziennego, wspólne przedsięwzięcia w czasie wolnym, odwiedziny, pomoc materialna itp.);
 • uwrażliwiają społeczność szkolną na różne obszary ludzkiej biedy;
 • angażują się w pracę placówek wychowawczych i pomocowych działających w ich środowisku (świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, domy opieki i in.);
 • wspierają działalność charytatywną lokalnej Caritas diecezjalnej i parafialnej przez uczestnictwo w ich działalności i prowadzonych przez nie akcjach (np. kwestach, zbiórkach żywności);
 • stwarzają atmosferę mobilizującą do pracy nad sobą;
 • dążą do wszechstronnego rozwoju i kształtowania osobowości młodego człowieka odpowiedzialnego za Kościół oraz Ojczyznę;
 • gorliwie uczestniczą w katechezie, zgłębiają nauki Chrystusa – przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz ją szerzą;
 • współpracują i włączają się w akcje prowadzone przez Caritas (np.: zbiórki żywności „Tak. Pomagam!”, „Tydzień Miłosierdzia”, „Św. Mikołaj”, Wigilia i „Święcone” dla osób ubogich i samotnych, pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach, sytuacjach losowych itp.);
 • współdziałają z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz z działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną szczególnie przez Parafialne Zespoły Caritas oraz przez inne organizacje.

Szkolne Koła Caritas realizują swoje zadania poprzez:

 • środki rozwijające życie wiary (słuchanie Słowa Bożego, gorliwe życie sakramentalne i służenie innym);
 • spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja religijno-charytatywne, konferencje, prelekcje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia itp.;
 • imprezy kulturalne (poezja, muzyka, śpiew, akademie, wieczornice, przedstawienia, koncerty, konkursy, przeglądy, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.);
 • imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp.
 • wystawy, gabloty, gazetki i czasopisma szkolne, kronikę itp.;
 • udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas lub za zgodą Dyrektora Caritas pod nadzorem opiekuna Koła;
 • włączanie się w pracę placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach;
 • tworzenie i korzystanie z biblioteczki literatury religijnej i materiałów instruktażowych Caritas, itp.

Członkowie Koła mają obowiązek:

 • żyć i pracować w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła katolickiego;
 • dążyć do urzeczywistnienia miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno realizować się na trzech płaszczyznach (modlitwa – słowo miłosierne – czyn miłosierdzia);
 • dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Szkoły i Koła;
 • wypełniać cele i zadania regulaminu, a także decyzje władz Koła, a nadto troszczyć się o jego rozwój,
 • wykonywać prace na rzecz Koła i prace podejmowane przez Koło;
 • uczestniczyć w zebraniach Koła;
 • wpłacać składki członkowskie na rzecz Koła, których formę ustali Koło (regularnie składana niewielka kwota, okazjonalnie ogłaszana zbiórka, dobrowolne ofiary).

Korzyści płynące z działania Szkolnego Koła Caritas

Prawidłowo funkcjonujące Szkolne Koło Caritas:

 • stanowi realny wkład w budowanie lepszego świata i lepszych odniesień międzyludzkich;
 • wzbogaca i urozmaica wychowawcze oddziaływanie szkoły;
 • upowszechnia idee wolontariatu;
 • wspiera rodziców w pracy wychowawczej;
 • umacnia młodych w autentycznym przeżywaniu wiary.

Jak założyć Szkolne Koło Caritas?

Podstawowym warunkiem powstania Szkolnego Koła Caritas jest wola jego założenia przez grupę uczniów szkoły reprezentowanych przez opiekuna (nauczyciela zatrudnionego w szkole). Do powstania Koła potrzebne jest zgoda i współdziałanie Dyrektora szkoły. Przychylając się do wniosku grupy uczniów o założenie Koła, Dyrektor szkoły kieruje do Dyrektora Caritas Diecezji Włocławskiej wniosek o powołanie Szkolnego Koła Caritas. Koło powstaje z chwilą otrzymania przez Dyrektora szkoły pisma z Caritas potwierdzającego wpis SKC do ewidencji.Kopia pisma wraz ze stosowną informacją zostaje przesłana lokalnemu proboszczowi.

Wniosek o utworzenie Szkolnego Koła Caritas, regulamin Szkolnych Kół Caritas w diecezji włocławskiej oraz deklaracja członkostwa znajduje się poniżej do pobrania:

Wzór wniosku o powołanie SKC – zał. nr 1

REGULAMIN Szkolnego Koła Caritas

Deklaracja udziału w SKC – zał. nr 2