Centrum Pielęgnacyjne NZOZ Caritas

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

 

adres: ul. Wojska Polskiego 2, 87-800 Włocławek

tel./fax.: 54 231 26 53 lub 518 014 550

 

 

Centrum Pielęgnacyjne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas został powołany do życia przez Dyrektora Caritas Diecezji Włocławskiej ks. Marka Sobocińskiego aktem o utworzeniu zakładu dnia 25.09.2003r.
Po uzyskaniu stosownych zezwoleń i przeprowadzeniu negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia Zakład rozpoczął działalność od dnia 01.01.2004r. w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
Jest to forma nieodpłatnej opieki pielęgniarskiej, w ramach której wykwalifikowane pielęgniarki zapewniają opieką ciężko chorym, ściśle współpracując z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz udzielają wsparcia rodzinie pacjenta w czasie trwania choroby.

 

CO TO JEST PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA?
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci w pielęgniarskiej opiece długoterminowej nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:
Zapewnienie świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym pacjentom obłożnie chorym,
Przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Do zadań pielęgniarki opieki długoterminowej należy:
Realizacja świadczeń pielęgniarskich zgodnie z procesem pielęgnowania,
Pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
Edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin,
Pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

System kierowania chorego do pielęgniarskiej opieki długoterminowej :
Warunkiem objęcia chorego opieką przez pielęgniarską opiekę długoterminową jest:
Skierowanie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/ rodzinnego lub,
Skierowanie lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych oraz
kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej
zgoda pacjenta/opiekuna chorego na objęcie opieką wyrażona na piśmie.

Opieką pielęgniarską w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt i wymagają przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich:
Kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia,
Wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach,
Karmienie przez zgłębnik i przez przetokę,
Płukanie pęcherza moczowego,
Pielęgnacji pacjenta z rurką tracheotomijną,
Zakładanie i usuwanie cewnika (stałe zlecenie lekarskie).

Zgłoszenia przyjmujemy

osobiście w Centrum Pielęgnacyjnym NZOZ Caritas
ul. Wojska Polskiego 2 we Włocławku od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
lub telefonicznie: 54 231 26 53, 518 014 550.

Kierownik: Teresa Miłkowska – 518 014 560.
(Formularze, których wypełnienie jest konieczne do objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową można otrzymać pod w/w adresem.)