Projekt „Trampolina 3”

Od 1 lipca 2021 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu będzie realizował projekt partnerski współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Trampolina 3”. Przedsięwzięcie to jest działaniem nastawionym na praktyczne rozwiązanie złożonych problemów młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym przy współudziale partnera, tj. Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Aditus” z Włocławka.

 

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 300 osób objętych nadzorem kuratorskim lub środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 100 osób z otoczenia młodzieży objętej projektem,  z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.

 

Uczestnikami projektu będzie młodzież zamieszkała lub ucząca się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy, np. nadzór kuratora oraz otoczenie młodzieży tj. opiekunowie Młodzieżowych Centrów oraz kuratorzy sądowi pracujący z młodzieżą i/lub rodziną.

 

Dzięki możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zaplanowano szeroki wachlarz wsparcia zarówno indywidualnego jak i grupowego prowadzącego do aktywizacji społeczno-zawodowej m.in. poprzez:

  • opiekę wykwalifikowanej kadry specjalistów, tj. wychowawców i specjalistów ds. resocjalizacji;
  • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze mające na celu zapoznanie z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: m.in. wyjścia do kina, teatru, Planetarium, lokalnych ośrodków kultury, na paintball, survival;
  • zajęcia z zasad racjonalnego odżywiania się;
  • organizację zajęć sportowych;
  • organizację zajęć dziennikarsko-fotograficznych;
  • obozy resocjalizacyjno-terapeutyczne;
  • spotkania z psychologiem, socjoterapeutą, doradcą zawodowym i edukatorami;
  • kursy i szkolenia zawodowe;
  • konferencje metodyczne dla kuratorów.

 

Dzięki wykorzystaniu infrastruktury województwa kujawsko-pomorskiego prowadzonych będzie 15 Młodzieżowych Centrów skupiających młodzież objętą sądowym środkiem wychowawczym.