Czwartek,  30 Marca 2017, 89 dzień roku, godzina: 16:12
Grupa Integracyjna Caritas
Grupa Integracyjna „Caritas” diecezji włocławskiej powstała w 1986 roku, dzięki staraniom ks. prof. Dr. hab. Jerzego Bagrowicza – wykładowcy katechetyki, późniejszego dziekana Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Ówczesne zrodzenie się tej wspólnoty wywiązało się z wrażliwości kleryków włocławskiego seminarium i owego Księdza na problem niepełnosprawności i cierpienia oraz z chęci zintegrowania obu środowisk. Jednym słowem grupa powstała z potrzeby ducha i czasu.
Dziś kolejne pokolenia drogiego Księdza Profesora przejęły tę inicjatywę. Obecnie wspólnotę tą prowadzi Diecezjalny Duszpasterz Osób Chorych i Niepełnosprawnych ks. Paweł Zalewski, związany z nią od lat seminaryjnych. Grupa ta niemiała by racji bytu bez cennej pomocy wolontariuszy i dobroczyńców z różnych krańców naszej diecezji, a nawet całej Polski.
W momencie powstawania liczyła ona około 20 osób, dziś – dzięki Bogu – wzrosła do grona ponad 100 osób (niepełnosprawni i wolontariusze) i wciąż się rozrasta. Spotykamy się w bardzo zróżnicowanym gronie – w różnym wieku, z różnymi niepełnosprawnościami, talentami i powołaniami, z całą historią naszego życia. Bez wątpienia odczuwa się tu smak Bożej miłości i powiew Ducha Świętego, bo w tej różnorodności czuć, że Kościół to niezliczona liczba charyzmatów. Włocławek,  dnia 30 września 2016r.


Spotkania odbywają się w każdą 2 sobotę miesiąca o godzinie 15 w salkach parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku, przy ulicy Reymonta 11.
Tam integrujemy się poprzez uczestnictwo w sakramencie pokuty i pojednania oraz we wspólnej Eucharystii. Następnie przy kawie i ciastku dokonuje się nasze poznawanie i dzielenie się przeżywanymi radościami i troskami swojego człowieczeństwa. Jeśli zachodzi taka potrzeba w dotarciu na miejsce osobom niepełnosprawnym pomagają wolontariusze i klerycy, po uprzednim tego zgłoszeniu. Tego typu kontakty otwierają nas na siebie, pozwalają nam zrozumieć czym jest cierpienie i nadają mu bardziej charakteru wspólnotowego. Przecież nikt nie żyje sam dla siebie. Cierpienie to wymowny znak dla chrześcijanina. Nie ma ono jednak żadnej wartości, kiedy nie jest zjednoczone z krzyżem Jezusa Chrystusa. Wówczas życie naznaczone stygmatami choroby czy niepełnosprawności zaczyna nabierać całkowicie innego wymiaru jego przeżywania.
Poza comiesięcznymi spotkaniami, w ramach integracyjnych spotkań, odbywają się także weekendowe dni skupienia związane ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
w położonym nad jeziorem Ślesinie. Oprócz nich, od samego powstania, nasza wspólnota organizuje „wczaso-rekolekcje”. Niegdyś w Domu Rekolekcyjnym w Nieszawie, dziś w Wojewódzkim Zespole Szkół w Gdyni. Tam oprócz spotkań modlitewnych i animacyjnych w grupach korzystamy z różnych form integracji kulturalnej poprzez muzykę, kino czy teatr. Dla wielu z nas, zarówno wolontariuszy jak i osób niepełnosprawnych, niejednokrotnie jest to jedyna okazja do korzystania z tych form rozrywki. W tym morskim klimacie łączymy formację duchową z integracyjnym wypoczynkiem i rekreacją.
Co roku widać nas również na pątniczym szlaku, w drodze do Jasnogórskiej Pani, w ramach Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej. Bez wątpienia, któż nas kocha tak, jak Matka! Dlatego w każdą środę i niedzielę, klerycy naszego włocławskiego seminarium spotykają się na modlitwie, by poprzez ręce Matki Bożej Różańcowej, powierzać Bogu wszystkie nasze sprawy na ziemi i pod niebem.
Każde nasze „spotykanie się” uczy nas, że wszyscy jesteśmy inni i każdy z nas w jakiś sposób niedomaga. Toteż z potrzeby serca stajemy się sobie bliscy. Potrzebujemy się, wspieramy i uczymy nawzajem. To co czynimy, zapewne nas wzmacnia, bo jak mawiała
bł. Matka Teresa z Kalkuty: „Wszyscy jesteśmy niepełnosprawni, w ten czy inny sposób. Czasami chodzi o niepełnosprawność zewnętrzną, czasami wewnętrzną”.
Drogi Bracie i Siostro! Drzwi naszej wspólnoty są na i dla Ciebie otwarte. Czekamy! Czy skorzystasz z naszego zaproszenia!? To już tylko od Ciebie zależy.
Włocławek,  dnia 30 września 2016r.Zapytanie ofertowe

 na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów zdrowego żywienia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2016  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego Podprogramie 2016

 Rozdział I

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

 Caritas Diecezji Włocławskiej

87-800 Włocławek, ul. Gdańska 2/4

NIP : 888-000-73-45

REGON : 005875565

tel. 54 231 26 53 , 518 014 550

e-mail:  caritas@diecezja.wloclawek.pl

 

 Rozdział II

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny oraz stosownie do art. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 j.t.) nie podlega rygorom zamówienia publicznego w rozumieniu ustawowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 23. kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964r Nr 16 poz. 93 ze zm. ) oraz niniejszych warunków zapytania ofertowego.

 

Rozdział III

Informacje ogólne

 

Caritas Diecezji Włocławskiej zwana dalej "Zamawiającym" uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016. Celem PO PŻ jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i przyczynianie się do ich włączenia społecznego. PO PŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Rozdział IV

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów zdrowego żywienia dla różnych grup pokoleniowych obejmujących beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014 -2020 Podprogram 2016, mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Warsztaty winny obejmować m.in. następujące zagadnienia:

- dietetyka,

- zasady zdrowego odżywiania,

- przeciwdziałanie marnowaniu żywności,

- możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem artykułów spożywczych takich jak:

mleko, olej, koncentrat pomidorowy, gulasz wieprzowy z warzywami (konserwa), fasola biała, groszek z marchewką, szynka drobiowa (konserwa) i makaron jajeczny.

 

Proponowane tematy warsztatów wykonawca jest zobowiązany podać zgodnie z zał. 1A do niniejszego zapytania ofertowego.

Grupy szkoleniowe mogą liczyć max. 25 osób.

Jeden moduł warsztatowy nie może trwać dłużej niż 2 godziny lekcyjne jednorazowo.

Szkolenia realizowane będą w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby w ramach szkolenia uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe.

 

Wykonawca/trener w ramach działań będzie prowadzić warsztaty dla osób zamieszkujących teren Diecezji Włocławskiej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego.

 

Wykonawca/Trener/-ka odpowiedzialna/y będzie za:

- organizację warsztatów zgodnie z wytycznymi

- opracowanie tematyki warsztatów

- opracowanie materiałów szkoleniowych

-sporządzanie dokumentacji przeprowadzonych warsztatów zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2016.

- sprawozdania z przeprowadzonych działań

- opracowanie harmonogramu szkoleń w uzgodnieniu z Zamawiającym

 

 

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy:

 

a)      Zapoznania się z całą dokumentacją projektową i wytycznymi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2016 oraz stosowania odpowiednich wzorów dokumentów, a także sumiennego i rzetelnego wypełniania dokumentacji projektowej.

b)      Informowania uczestników projektu, iż projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

 

Rozdział IV

Termin i miejsce realizacji zamówienia

 

Od daty podpisana umowy z wybraną firmą do 30 czerwca 2017 roku.

1.       Miejsce wykonania usługi: sale szkoleniowe zapewnione przez Zamawiającego na terenie Diecezji Włocławskiej

 

 

Rozdział V

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

1.       Wykształcenie wyższe, zgodne z założeniami warsztatów zdrowego żywienia (Dietetyk, technolog żywności itp.)

Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w różnych grupach społecznych i wiekowych (m.in. kursy, szkolenia itp.)

2.       Przedstawienie modułów warsztatowych z zakresu przedmiotu zamówienia.

 

 

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą: „spełnia / nie spełnia”, na podstawie oferty i dokumentów złożonych przez Wykonawcę.

3. Z treści załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że warunki Wykonawca spełnił.

 

 

Rozdział VI

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.       Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (załączniki nr 1, 1A, 1B, 1C, nr 2, nr 3) powinna być podpisana przez Wykonawcę. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.

2.       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.       Oferta powinna być sporządzona:

a)      w języku polskim

b)      każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez Wykonawcę, nie dopuszcza się stosowania korektora zgodnie z art. 22 pkt. 3 ustawy z 29.09.1994 o rachunkowości;

4.       Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  a  Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

 

Zawartość oferty:

 

Kompletna oferta musi zawierać:

1.       Wycenę realizacji 1 warsztatu zdrowego żywienia, wyrażonej w złotych polskich w kwocie brutto  (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego)

2.       Przedstawienie modułów warsztatowych z zakresu warsztatów zdrowego żywienia (zgodnie z załącznikiem nr 1A do zapytania ofertowego)

3.       Potwierdzenie ukończenia szkoły zgodnej z założeniami programowymi POPŻ (zgodnie z załącznikiem nr 1B do zapytania ofertowego) wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

4.       Potwierdzenie co najmniej 2 – letniego doświadczenia zawodowego, zwłaszcza dydaktycznego (zgodnie z załącznikiem nr 1C do zapytania ofertowego)

5.       Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego).

6.       Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji POPŻ podprogram 2016 (Zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego)

 

Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty w formie skanu oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

 

Rozdział VII

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającym z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wykaz osób ze strony Zamawiającego uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

 

1.       Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego, powinien wystąpić z pisemnym zapytaniem na adres pocztowy lub e-mailowy

2.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego.

3.       Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie dotyczącym niniejszego zapytania ofertowego jest:

 

Justyna Sobocińska

e-mail: justyna.sobocinska@gmail.com

 

 

Rozdział XI

Miejsce oraz termin składania ofert.

 

1.       Formy złożenia oferty:

za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: caritas@diecezja.wloclawek.pl lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego

2.       Termin złożenia oferty: do dnia 06.10.2016r.

3.       Za datę wpływu uznaje się datę faktycznego dostarczenia oferty Zamawiającemu.

4.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Rozdział XII

Opis sposobu obliczenia ceny

 

1.       W formularzu ofertowym należy wskazać: cenę ofertową brutto (netto + VAT).

2.       Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty (bezpośrednie i pośrednie) wykonania przedmiotu zamówienia, wszelkie opłaty i podatki, jak również inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, niezależnie od miejsca ich powstania.

3.       Waluta ceny ofertowej jest złoty polski i w tej walucie będzie dokonane rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

 

 

Rozdział XIII

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 

1.       Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże wszystkim oferentom biorącym udział w konkursie.

2.       Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty spełniające wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

Rozdział XIV

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

1.       Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a.      zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

b.      nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

 

 

 

 

2.       Kryterium oceny ofert stanowi:

 

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100 %

 

3.      Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

       

 

gdzie:

A1 – ilość punktów danej oferty w kryterium cena

Cn – cena brutto najtańszej oferty (PLN)

Co – cena brutto badanej oferty (PLN)

WA  waga wskaźnika – 100 %

100 – współczynnik stały.

 

4.      Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać: 100 punktów.

5.      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

6.      Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.      Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i terminie wykonania zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

8.      Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych i terminów późniejszych  niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

Rozdział XV

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego przetargu.

 

1.       Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

2.       Zamawiający podpisze umowę z Wykonawca, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym.

3.       Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego.

4.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny

 

Rozdział XVI

Postanowienia końcowe.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Załączniki:

1.       formularz oferty – załącznik nr 1

2.       moduły warsztatowe – załącznik 1A

3.       wykształcenie – załącznik 1B

4.       doświadczenie – załącznik 1C

5.       Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik 2

6.       oświadczenia o braku jednoczesnego zatrudnienia na podstawie   stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji POPŻ – załącznik 3

 

Dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej

                                                                              Ks. Marek Sobociński


Włocławek,  dnia 30 września 2016r.

 

Zapytanie ofertowe

 

na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacji ekonomicznej dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2016  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego Podprogramie 2016

 

Rozdział I

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

 

Caritas Diecezji Włocławskiej

87-800 Włocławek, ul. Gdańska 2/4

NIP : 888-000-73-45

REGON : 005875565

tel. 54 231 26 53 , 518 014 550

e-mail:  caritas@diecezja.wloclawek.pl

 

 

Rozdział II

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny oraz stosownie do art. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 j.t.) nie podlega rygorom zamówienia publicznego w rozumieniu ustawowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 23. kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964r Nr 16 poz. 93 ze zm. ) oraz niniejszych warunków zapytania ofertowego.

 

Rozdział III

Informacje ogólne

 

Caritas Diecezji Włocławskiej zwana dalej "Zamawiającym" uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016. Celem PO PŻ jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i przyczynianie się do ich włączenia społecznego. PO PŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Rozdział IV

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów edukacji ekonomicznej dla różnych grup pokoleniowych obejmujących beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014 -2020 Podprogram 2016, mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Warsztaty winny obejmować m.in. następujące zagadnienia:

- tworzenie, realizacja i kontrola budżetu domowego,

- ekonomiczne prowadzenie gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.

 

Proponowane tematy warsztatów wykonawca jest zobowiązany podać zgodnie z zał. 1A do niniejszego zapytania ofertowego.

Grupy szkoleniowe mogą liczyć max. 25 osób.

Jeden moduł warsztatowy nie może trwać dłużej niż 2 godziny lekcyjne jednorazowo.

Szkolenia realizowane będą w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby w ramach szkolenia uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe.

 

Wykonawca/trener w ramach działań będzie prowadzić warsztaty dla osób zamieszkujących teren Diecezji Włocławskiej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego.

 

Wykonawca/Trener/-ka odpowiedzialna/y będzie za:

- organizację warsztatów zgodnie z wytycznymi

- opracowanie tematyki warsztatów

- opracowanie materiałów szkoleniowych

-sporządzanie dokumentacji przeprowadzonych warsztatów zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2016.

- sprawozdania z przeprowadzonych działań

- opracowanie harmonogramu szkoleń w uzgodnieniu z Zamawiającym

 

 

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy:

 

a)      Zapoznania się z całą dokumentacją projektową i wytycznymi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2016 oraz stosowania odpowiednich wzorów dokumentów, a także sumiennego i rzetelnego wypełniania dokumentacji projektowej.

b)      Informowania uczestników projektu, iż projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

 

Rozdział IV

Termin i miejsce realizacji zamówienia

 

Od daty podpisana umowy z wybraną firmą do 30 czerwca 2017 roku.

1.       Miejsce wykonania usługi: sale szkoleniowe zapewnione przez Zamawiającego na terenie Diecezji Włocławskiej

 

 

Rozdział V

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

1.       Wykształcenie wyższe, zgodne z założeniami warsztatów edukacji ekonomicznej.

Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w różnych grupach społecznych i wiekowych (m.in. kursy, szkolenia itp.)

2.       Przedstawienie modułów warsztatowych z zakresu przedmiotu zamówienia.

 

 

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą: „spełnia / nie spełnia”, na podstawie oferty i dokumentów złożonych przez Wykonawcę.

3. Z treści załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że warunki Wykonawca spełnił.

 

 

Rozdział VI

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.       Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (załączniki nr 1, 1A, 1B, 1C, nr 2, nr 3) powinna być podpisana przez Wykonawcę. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.

2.       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.       Oferta powinna być sporządzona:

a)      w języku polskim

b)      każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez Wykonawcę, nie dopuszcza się stosowania korektora zgodnie z art. 22 pkt. 3 ustawy z 29.09.1994 o rachunkowości;

4.       Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  a  Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

 

Zawartość oferty:

 

Kompletna oferta musi zawierać:

1.       Wycenę realizacji 1 warsztatu edukacji ekonomicznej, wyrażonej w złotych polskich w kwocie brutto  (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego)

2.       Przedstawienie modułów warsztatowych z zakresu warsztatów edukacji ekonomicznej (zgodnie z załącznikiem nr 1A do zapytania ofertowego)

3.       Potwierdzenie ukończenia szkoły zgodnej z założeniami programowymi POPŻ (zgodnie z załącznikiem nr 1B do zapytania ofertowego) wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

4.       Potwierdzenie co najmniej 2 – letniego doświadczenia zawodowego, zwłaszcza dydaktycznego (zgodnie z załącznikiem nr 1C do zapytania ofertowego)

5.       Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego).

6.       Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji POPŻ podprogram 2016 (Zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego)

 

Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty w formie skanu oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

 

Rozdział VII

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającym z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wykaz osób ze strony Zamawiającego uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

 

1.       Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego, powinien wystąpić z pisemnym zapytaniem na adres pocztowy lub e-mailowy

2.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego.

3.       Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie dotyczącym niniejszego zapytania ofertowego jest:

 

Justyna Sobocińska

e-mail: justyna.sobocinska@gmail.com

 

 

Rozdział XI

Miejsce oraz termin składania ofert.

 

1.       Formy złożenia oferty:

za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: caritas@diecezja.wloclawek.pl lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego

2.       Termin złożenia oferty: do dnia 06.10.2016r.

3.       Za datę wpływu uznaje się datę faktycznego dostarczenia oferty Zamawiającemu.

4.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Rozdział XII

Opis sposobu obliczenia ceny

 

1.       W formularzu ofertowym należy wskazać: cenę ofertową brutto (netto + VAT).

2.       Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty (bezpośrednie i pośrednie) wykonania przedmiotu zamówienia, wszelkie opłaty i podatki, jak również inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, niezależnie od miejsca ich powstania.

3.       Waluta ceny ofertowej jest złoty polski i w tej walucie będzie dokonane rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

 

 

Rozdział XIII

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 

1.       Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże wszystkim oferentom biorącym udział w konkursie.

2.       Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty spełniające wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

Rozdział XIV

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

1.       Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a.      zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

b.      nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

 

 

2.       Kryterium oceny ofert stanowi:

 

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100 %

 

3.      Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

       

 

gdzie:

A1 – ilość punktów danej oferty w kryterium cena

Cn – cena brutto najtańszej oferty (PLN)

Co – cena brutto badanej oferty (PLN)

WA  waga wskaźnika – 100 %

100 – współczynnik stały.

 

4.      Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać: 100 punktów.

5.      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

6.      Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.      Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i terminie wykonania zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

8.      Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych i terminów późniejszych  niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

Rozdział XV

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego przetargu.

 

1.       Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

2.       Zamawiający podpisze umowę z Wykonawca, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym.

3.       Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego.

4.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny

 

Rozdział XVI

Postanowienia końcowe.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Załączniki:

1.       formularz oferty – załącznik nr 1

2.       moduły warsztatowe – załącznik 1A

3.       wykształcenie – załącznik 1B

4.       doświadczenie – załącznik 1C

5.       Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik 2

6.       oświadczenia o braku jednoczesnego zatrudnienia na podstawie   stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji POPŻ – załącznik 3

 

Dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej

                                                                              Ks. Marek Sobociński


Załącznik nr 1.

 

OFERTA

 

Imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy :

 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Nr tel.................................. Fax:…………………. E-mail:…………………………………….

 

Do:

…………………..

Nawiązując do zapytania ofertowego na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów zdrowego żywienia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2016, oferuję wykonanie 1 warsztatu zamówienia w cenie:

Wartość brutto*:…………….……….

Słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………..

 

Cena brutto zawiera wszystkie składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym.

 

1)         Akceptuję warunki wykonania zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym;

2)         Jestem związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu na składanie ofert;

3)         W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

4)         Oświadczam, iż nie zachodzą pomiędzy mną a Zamawiającym powiązania kapitałowe lub osobowe;

1) Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2) Oświadczam, że posiadam stosowne uprawniania do wykonywania określonej działalności lub

czynności.

3) Oświadczam, że firma która reprezentuję, posiada wszelkie możliwości techniczne pozwalające na

wykonywanie podmiotu zamówienia.

4) Oświadczam, że w stosunku do firmy którą reprezentuję, nie orzeczono zakazu ubiegania się

o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny

zabronione pod groźbą kary.

5) Oświadczam, że w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji ani jej upadłości.

6) Oświadczam, ze uzyskałem/łam od zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego

sporządzenia niniejszej oferty, a zapytanie ofertowe jest sporządzone w sposób czytelny

i zrozumiały.

7) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie zamówienia.

 

...............................................                                                               ..............................................................

     Miejscowość, data                                                                  pieczęć i podpis Wykonawcy

   lub czytelny podpis WykonawcyZałącznik nr 1A

 

 

 

MODUŁY PRZEPROWADZANYCH WARSZTATÓW

 

 

 

Ja niżej podpisany(a), proponuję moduły warsztatów zdrowego żywienia:

 

L.p.

Temat warsztatu (moduł)

Cel warsztatu

Rodzaj beneficjentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................                                                               ..............................................................

     Miejscowość, data                                                                 pieczęć i podpis Wykonawcy

   lub czytelny podpis Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

Plan proponowanych modułów warsztatowych:

1. Temat warsztatu (Moduł)

…………………………………………………………………………………………………

2. Ilość godzin: …………….. h

3. Potrzebne materiały.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Skrócony plan szkolenia.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

...............................................                                                               ..............................................................

     Miejscowość, data                                                                  pieczęć i podpis Wykonawcy

   lub czytelny podpis WykonawcyZałącznik 1B

 

                                                                             

 

WYKSZTAŁCENIE

 

 

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że jestem absolwentem(tką) szkoły wyższej:

 

Nazwa uczelni

Kierunek

Rok ukończenia

Uzyskany tytuł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu przekazuję kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły wyższej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

 

...............................................                                                               ..............................................................

     Miejscowość, data                                                                 pieczęć i podpis Wykonawcy

   lub czytelny podpis Wykonawcy


Załącznik 1C

 

 

DOŚWIADCZENIE

 

 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że posiadam co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w wyuczonym zawodzie, w tym  doświadczenie dydaktyczne m.in. w pracy z osobami, o których mowa w art. 5 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn.zm.)

 

 

Nazwa pracodawcy/ zleceniodawcy

Okres zatrudnienia

Nazwa stanowiska/ kursu/ szkolenia

Krótki opis obowiązków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

...............................................                                                               ..............................................................

     Miejscowość, data                                                                  pieczęć i podpis Wykonawcy

   lub czytelny podpis Wykonawcy
Załącznik nr 2

 

Włocławek, dnia 30 września 2016r.

Caritas Diecezji Włocławskiej

87-800 Włocławek

ul. Gdańska 2/4

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów zdrowego żywienia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, Podprogram 2016  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego Podprogramie 2016.

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH

LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a):

………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że nie jestem powiązany(a) osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika;

d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa                 w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.                     

 

……………………………………                                     ………………………………………………………..
Miejscowość, data                                                            Pieczęć i podpis osoby upoważnionejZałącznik nr 3.

 

Oświadczenie

 

1.       Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że jestem/nie jestem* zatrudniony/zatrudniona na podstawie stosunku pracy w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016.

 

2.       W przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016:

a)      zachodzi/ nie zachodzi* konflikt interesów,

b)      zachodzi/ nie zachodzi* podwójne finansowanie.

 

 

 

 

...............................................                                                               ..............................................................

     Miejscowość, data                                                                  pieczęć i podpis Wykonawcy

   lub czytelny podpis Wykonawcy
Załącznik nr 1.

 

OFERTA

 

Imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy :

 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Nr tel.................................. Fax:…………………. E-mail:…………………………………….

 

Do:

…………………..

Nawiązując do zapytania ofertowego na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacji ekonomicznej dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2016, oferuję wykonanie 1 warsztatu zamówienia w cenie:

Wartość brutto*:…………….……….

Słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………..

 

Cena brutto zawiera wszystkie składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym.

 

Akceptuję warunki wykonania zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym;

Jestem związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu na składanie ofert;

W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

Oświadczam, iż nie zachodzą pomiędzy mną a Zamawiającym powiązania kapitałowe lub osobowe;

Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że posiadam stosowne uprawniania do wykonywania określonej działalności lub

czynności.

Oświadczam, że firma która reprezentuję, posiada wszelkie możliwości techniczne pozwalające na

wykonywanie podmiotu zamówienia.

Oświadczam, że w stosunku do firmy którą reprezentuję, nie orzeczono zakazu ubiegania się

o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny

zabronione pod groźbą kary.

Oświadczam, że w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji ani jej upadłości.

Oświadczam, ze uzyskałem/łam od zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego

sporządzenia niniejszej oferty, a zapytanie ofertowe jest sporządzone w sposób czytelny

i zrozumiały.

 Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie zamówienia.

 

...............................................                                                               ..............................................................

     Miejscowość, data                                                                  pieczęć i podpis Wykonawcy

   lub czytelny podpis Wykonawcy


Załącznik nr 1A

 

 

 

MODUŁY PRZEPROWADZANYCH WARSZTATÓW

 

 

 

Ja niżej podpisany(a), proponuję moduły warsztatów edukacji ekonomicznej:

 

L.p.

Temat warsztatu (moduł)

Cel warsztatu

Rodzaj beneficjentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................                                                               ..............................................................

     Miejscowość, data                                                                 pieczęć i podpis Wykonawcy

   lub czytelny podpis Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

Plan proponowanych modułów warsztatowych:

1. Temat warsztatu (Moduł)

…………………………………………………………………………………………………

2. Ilość godzin: …………….. h

3. Potrzebne materiały.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Skrócony plan szkolenia.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

...............................................                                                               ..............................................................

     Miejscowość, data                                                                  pieczęć i podpis Wykonawcy

   lub czytelny podpis Wykonawcy


Załącznik nr 2

 

Włocławek, dnia 30 września 2016r.

Caritas Diecezji Włocławskiej

87-800 Włocławek

ul. Gdańska 2/4

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacji ekonomicznej dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, Podprogram 2016  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego Podprogramie 2016.

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH

LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a):

………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że nie jestem powiązany(a) osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika;

d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa                 w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.                     

 

……………………………………                                     ………………………………………………………..
Miejscowość, data                                                            Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

ˆ 2009-2013 Caritas Diecezji Włocławskiej